Paslaugų teikimo tvarka ir taisyklės

Paslaugų teikimo sąlygos ir nuostatos

SUTARTIES SĄVOKOS

1. Paslaugų teikėjas – salonas “Grožio Šalis” valdomas UAB “Grožio grupė”, įmonės kodas 303216668, PVM kodas LT100008284515, adresas: Gabijos g. 42-82, Vilnius, kurio paslaugos yra rezervuojamos (parduodamos) svetainėje www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/) ir kuris yra atsakingas už Paslaugų teikėjo gauto užsakymo tinkamą vykdymą.

2. Klientas – asmuo užsakantis paslaugas svetainėje www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/).

3. Šalys – Klientas ir Paslaugų teikėjas kartu.

4. Taisyklės – šios „Paslaugų teikimo sąlygos ir nuostatos“, kurios yra taikomos kiekvienam Kliento paslaugų užsakymui www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/) svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Paslaugų teikimo sutarčiai.

5. Rezervacija – Kliento atliekamas išankstinis paslaugos registravimasis pasirinktam laikui svetainėje www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/), dėl kurio sukuriama kliento duomenis ir registracijų istoriją sauganti asmeninė Kliento paskyra.

6. Svetainė – internetinė svetainė www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/).

7. Sutartis – Kliento ir Paslaugų teikėjo sudaroma paslaugų teikimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo paslaugų užsakymo patvirtinimo.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klientas prieš darydamas užsakymą turi susipažinti ir patvirtinti sutikimą su Paslaugų teikimoo sąlygomis ir nuostatomis. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Kliento ir Paslaugų teikėjo teisės bei pareigos, paslaugų išankstinio užsakymo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos susijusios sąlygos su paslaugų teikimu užsakytų svetainėje www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/).

2. Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisyklės skelbiamos svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

3. Pirkėjas privalo susipažinti svetainėje www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/) viešai paskelbta Paslaugų teikėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenys tvarkymas atliekamas laikantis galiojančiais teisės aktais.

4. Rezervacija laikoma patvirtinta kai Paslaugos teikėjas gauna laišką iš partnerio Treatwell su informacija apie užsakytas Kliento paslaugas.

 

KLIENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Klientas turi teisę iš anksto užsakyti paslaugas www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/) svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Kliento užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.

2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumą, Kliento asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

APMOKĖJIMO TVARKA

1. Prekių ir paslaugų kainos www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/) svetainėje nurodomos nacionaline valiuta – eurais.

2. Už užsisakytas paslaugas Klientas gali atsiskaityti tiek grynaisias pinigais, tiek bankine kortele, paslaugų teikimo vietoje , arba iš anksto apmokėdamas už pasirinktas paslaugas https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/ internetinėje svetainėje.

 

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA.

1. Klientui pradėjus rezervaciją ir jos nebaigus rezervacija laikoma neįvykusia.

2. Klientas gali atšaukti rezervąciją arba pakeisti vizito laiką likus 24 valandoms iki vizito laiko. Jeigu Klientas rezervaciją atliko tą pačia dieną, kuomet bus suteikiama paslauga – šios rezervacijos atšaukti nebegalima. Klientas turi teisę tik geranoriškai prašyti Paslaugos teikėjo pakeisti vizito laiką telefonu +370 655 57 557 arba salono facebook paskyroje : https://www.facebook.com/groziosalis

3. Jei Klientas yra apmokėjęs už paslaugos rezervaciją iš anksto, tačiau nori ją atšaukti ir atgauti pinigus – jis privalo savarankiškai kreiptis į www.treatwell.lt administrąciją su prašymu grąžinti pinigus. Pinigai grąžinami tik su sąlyga – jei rezervacija atšaukiama likus 24 h iki paslaugos teikimo pradžios.

4. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Klientas ir Paslaugos teikėjas dėl to susitaria kitaip.

ATSAKOMYBĖ

1. Klientas atsako už teisingų duomenų pateikimą svetainėje www.groziosalis.lt (nukreipiant į partnerių svetainę https://book.treatwell.lt/salonas/424279/meniu/).

2. Klientas užfiksavęs foto arba video atliktų darbų rezultatą, negali jo naudoti reklamuoti kitų salonų. Už tai gresia atsakomybė nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Užsiregistravęs Klientas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio) saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.

9.4. Paslaigų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į Paslaugų teikėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

2. Klientas nepatenkintas paslaugos kokybe pirmiausiai privalo:

     a) apie tai informuoti paslaugą atlikusį darbuotoją;
b) nepavykus surasti kompromiso susisiekti su salono administracija telefonu +370 655 57 557;
c) nepavykus susisiekti su administracija – susiekti su įmonės vadovu salono facebook paskyroje : https://www.facebook.com/groziosalis arba el. paštu info@groziosalis.lt

3. Nepavykus išspręsti ginčo derybų keliu, klientas turi teisę vadovautis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka :

Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.